Edinburgh University v Stirling University (Women)Edinburgh University v Edinburgh College (Men)Aberdeen University v Strathclyde University (Men)University of Stirling 2s v Robert Gordon University (Women)Heriot Watt 3s vs University of Edinburgh 5th (Men)Napier University 3s v Heriot-Watt University 3sEdinburgh College v Edinburgh NapierAbertay University v University of Glasgow